Optimera dokumentet för läsning på:     

Frågor och svar om kommunsjukvården i Ödeshög

Landstinget i Östergötland
Landstingets SÄBO-läkare

Ödeshögs äldrecentrum
Solgårdens, Rosengårdens och Lysingsgårdens särskilda boenden

Innehåll

<< Tillbaka till innehåll

De medicinska ärenden som berör de särskilda boendena i Ödeshögs kommun handläggs en gång i veckan, då kommunsjukvårdens sjuksköterskor och landstingets läkare för de särskilda boendena (SÄBO) har ett gemensamt veckomöte på Solgårdens sjuksköterskeexpedition. Under veckomötet tar man upp den senaste veckans ärenden; insjuknanden, remisser och receptförnyelser. Då genomför man även de hembesök som planerats, då SÄBO-läkaren kan undersöka de boende personligen.

Hembesöken liknar de läkarronder som man har på sjukhusavdelningar, men med en viktig skillnad – hembesöken debiteras per gång (precis som när man besöker vårdcentralen).

Ibland vill SÄBO-läkaren att ett planerat hembesök ska ändras till ett besök på vårdcentralen istället, till exempel om det behövs undersökningsmateriel som inte finns att tillgå på det särskilda boendet.

Ibland uppstår medicinska problem utanför den planerade verksamheten. Sådana problem försöker kommunsjuksköterskorna och SÄBO-läkaren lösa via telefon, telefax, eller bokade besök.

<< Tillbaka till innehåll

Ja, du kan som anhörig göra så att ärenden tas upp på veckomötet. Kontakta någon av kommunsjuksköterskorna, så planerar de så att just ditt ärende tas upp.

<< Tillbaka till innehåll

Ja, du kan som anhörig själv kontakta landstingets SÄBO-läkare. Ibland har man som anhörig allmänna frågor som är svåra att uttrycka med några korta ord – exempelvis oro och ängslan. Ibland önskar man också efterlevandesamtal efter att en anhörig har gått bort.

För att få kontakt med SÄBO-läkaren kan du antingen:

be kommunsjuksköterskorna om hjälp med att förmedla en kontakt

eller

själv boka en tid för ett telefonsamtal eller personligt besök med SÄBO-läkaren – i så fall ringer du den automatiska telefonsvarstjänsten på vårdcentralen i Ödeshög på telefonnummer 010-105 99 20.

Tjänsten är öppen helgfria vardagar mellan 08:15 – 16:45.

<< Tillbaka till innehåll

SÄBO-läkaren har begränsade möjligheter att delta i verksamhet som kräver tillgänglighet med kort varsel. Det beror på att SÄBO-läkaren som regel är upptagen med mottagningsverksamhet på vårdcentralen. Akuta sjukvårdsärenden kan dock alltid lösas på annat sätt – i sista hand genom att man ringer efter en ambulans.

<< Tillbaka till innehåll

Ja, kommunsjukvården har kontakt både med andra läkare och med andra sjukvårdsenheter. Samarbetet fungerar på något olika sätt beroende på vilken sjukvårdsenhet saken gäller:

ALMA – landstingets mobila sjukvårdsteam i Motala
kontaktas av kommunsjuksköterskorna för hjälp med bedömning av akut insjuknade boende i de fall där man bedömer att transport till sjukhus är mindre lämpligt (till exempel vid extremt hög ålder eller annan skörhet)
LAH – den lasarettsanslutna hemsjukvården i Mjölby
kontaktas via remisser från antingen specialistsjukvården eller vårdcentralen i de fall där den boende har ett långvarigt behov av specialiserad omvårdnad (till exempel cancersjukdom)
PMÄ – det äldrepsykiatriska teamet i Mjölby
kontaktas via remisser från antingen specialistsjukvården eller vårdcentralen i de fall där den boende har ett psykiskt sjukdomstillstånd som kräver stark medicinering eller specialiserad psykiatrisk omvårdnad
<< Tillbaka till innehåll

Ja, SÄBO-läkaren utför läkemedelsgenomgångar, både efter önskemål från boende och anhöriga, och som ett led i den ordinarie verksamheten (som omfattar en årlig hälsogenomgång). Då tar SÄBO-läkaren bort läkemedel som kan vara olämpliga för äldre eller sköra boende.

Schablonbaserade läkemedelsgenomgångar görs dock alltid med en viktig begränsning – man tar bara bort läkemedel som finns beskrivna i landstingets äldrekort. Landstingets äldrekort är en förteckning över läkemedel med generellt ogynnsam biverkningsprofil, vilket innebär att de har fler eller mer vanligt förekommande biverkningar än andra läkemedel. Äldrekortet finns på Internet och du hittar det på landstingets i Östergötland hemsida (se länken nedan):

http://www.lio.se/upload/58711/aldrekortrott.pdf

Ibland kan man som anhörig önska en allmän diskussion angående en boendes läkemedelsbehandling, eller ha frågor om läkemedel som inte finns beskrivna i landstingets äldrekort. I dessa fall är det lämpligast att kontakta SÄBO-läkaren för ett personligt samtal.

<< Tillbaka till innehåll

Det är SÄBO-läkaren som beslutar om tidpunkten då vårdens inriktning ska ändras från förebyggande och behandlande till rent symtomlindrande i livets slutskede. För att säkerställa att man är överens om förutsättningarna för den fortsatta vården, kontaktar dock SÄBO-läkaren alltid de närmast anhöriga för diskussion.

Beslutet om att ändra vårdens innehåll i livets slutskede sker vanligen enligt en särskild mall som innehåller 7 olika programpunkter. En skriftlig sammanfattning av programpunkterna kan vid behov hämtas i receptionen på vårdcentralen i Ödeshög.

En bild på Magnus Olofsson

Magnus Olofsson
Landstingets läkare för särskilda boenden (SÄBO)
Vårdcentralen Ödeshög
Telefon: 010-105 99 20 (vardagar 08:15 - 16:45)

En bild på vårdcentralen i Ödeshög

Vårdcentralen Ödeshög
Skolgatan 3-7
599 31 ÖDESHÖG
Telefon: 010-105 99 20

En bild på Ödeshögs äldrecentrum

Ödeshögs äldrecentrum
Ringvägen 2
599 32 ÖDESHÖG
Telefon: 0144-351 31


Copyright© Magnus Olofsson 2013.